Regulamin dla wydawców

Spółka admitad GmbH (dalej zwana „Admitad Monetize”), zarejestrowana pod adresem: Lise-Meitner-Str. 8, 74074 Heilbronn, Niemcy, zarządzająca Admitad Monetize (https://monetize.admitad.com/), zapewnia Wydawcom możliwość współpracy z Markami oraz Programami reklamowymi sklepów za pośrednictwem Sieci partnerskich Admitad Monetize. Aby móc korzystać z Admitad Monetize, Wydawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu użytkowania (dalej zwanego „Regulaminem”).

Uczestnicy Admitad Monetize to Sieci afiliacyjne, Marki, Sklepy, Wydawcy oraz Admitad Monetize.

Sieci afiliacyjne, Marki i Sklepy (dalej zwane „Partnerami”) to podmioty, które definiują regulaminy Programów reklamowych oraz zapewniają możliwości reklamowania swoich produktów i usług poprzez Rozwiązania Admitad Monetize za pomocą linków polecających do produktów („Linki polecające”). 

Programy reklamowe to Kampanie lub Oferty stworzone przez Sieci partnerskie, Marki i Sklepy w celu promocji konkretnego produktu bądź usługi.

Wydawcy to podmioty stosujące Rozwiązania Admitad Monetize w wybranych przez siebie Witrynach reklamowych.

Witryny reklamowe to przestrzeń wykorzystywana przez Wydawców do publikacji reklam online. Mogą to być również fora, blogi, rozszerzenia, wyszukiwarki, rozwiązania techniczne, przeglądarki itp.

Admitad Monetize to platforma internetowa dostępna pod adresem monetize.admitad.com, która umożliwia Wydawcom korzystanie z Rozwiązań Admitad Monetize w celu uzyskania Linków Polecających oraz ich publikacji w swoich Witrynach reklamowych. Zainteresowane osoby mogą kliknąć takie linki do produktów, aby uzyskać o nich dodatkowe informacje i dokonać zakupu.

Rozwiązania Admitad Monetize to różne produkty Admitad Monetize stworzone dla określonych typów Wydawców, które Wydawcy mogą wykorzystać w celu monetyzacji swoich Witryn reklamowych.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Aby móc korzystać z Rozwiązań Admitad Monetize, Wydawca musi zarejestrować się na stronie monetize.admitad.com. Rejestracja jest przeprowadzana z użyciem adresu e-mail Wydawcy, samodzielnie utworzonego hasła oraz nazwy użytkownika.

1.2. Przesyłając swój formularz rejestracyjny, Wydawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu i akceptuje Umowę (Ofertę) dotyczącą użytkowania Admitad Monetize.

1.3. Wydawca wyraża zgodę na utworzenie wyłącznie jednego konta.

1.4. Rejestracja jest dostępna wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. 

1.5. Niniejszy Regulamin stanowi część porozumienia umownego między Admitad Monetize i Wydawcą.  Warunki niniejszego Regulaminu regulują korzystanie z Rozwiązań dostępnych pod adresem www.monetize.admitad.com oraz innych Rozwiązań Admitad Monetize.

1.6.  Korzystanie z Admitad Monetize jest zawsze bezpłatne dla Wydawców. Nie ma obowiązku korzystania z Admitad Monetize. Ponadto, każdy Wydawca ma prawo w dowolnym momencie zdecydować, czy, kiedy i w jakim zakresie chce być aktywny w Admitad Monetize bądź całkowicie tej aktywności zaprzestać.

1.7. Nie istnieją żadne normy prawne upoważniające do korzystania z usług dostępnych na platformie Admitad Monetize. Admitad Monetize zastrzega sobie prawo do odmówienia Wydawcy możliwości korzystania z platformy.

1.8.  Admitad Monetize zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia Wydawcy za nieprawidłowe użycie Rozwiązań Admitad Monetize do zera.

1.9. Po zakończeniu procesu rejestracji oraz aktywacji konta Wydawca może zacząć korzystać z Rozwiązań Admitad Monetize. Wydawca może zmienić wszystkie dane udostępnione podczas rejestracji, z wyjątkiem nazwy użytkownika z poziomu swojego konta.

1.10. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo w stosunku do zasad przewidzianych w regulaminach Wydawców.

1.11. Korzystanie przez Wydawcę z Admitad Monetize nie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Wydawcą i Partnerem.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Admitad Monetize oferuje możliwość korzystania z platformy Admitad Monetize dostępnej pod adresem www.monetize.admitad.com. Uczestnicy Admitad Monetize to Sieci afiliacyjne, Marki, Sklepy, Wydawcy oraz Admitad Monetize. Wydawcy to osoby fizyczne lub prawne, które udostępniają przestrzeń reklamową w swoich Witrynach reklamowych.

2.2. Wydawcy stosują Rozwiązania Admitad Monetize w swoich Witrynach reklamowych. Gdy użytkownik trafi na stronę internetową Partnera poprzez Rozwiązania Admitad Monetize po kliknięciu Linku polecającego opublikowanego w Witrynie reklamowej Wydawcy i wykona tam Celowe działanie, które zakończy się transakcją, reklama Wydawcy zostanie uznana za skuteczną i w związku z tym Wydawca otrzyma uzgodnione wcześniej wynagrodzenie. „Celowe działanie” to czynność, która daje Wydawcy prawo do otrzymania wynagrodzenia. Może to być zakup produktów, zamówienie lub zakup usług, rejestracja, zapisanie do newslettera itp.

2.3. Admitad Monetize monitoruje i rejestruje wszystkie Celowe Działania pochodzące z Sieci afiliacyjnych oraz zapewnia Wydawcom informacje w tym zakresie, jak również oblicza kwotę należnych wynagrodzeń. To jednak Partner podejmuje ostateczną decyzję w kwestii tego, czy Celowe działanie faktycznie miało miejsce. To Partner rozstrzyga, czy Celowe działanie rzeczywiście wystąpiło, zgodnie z warunkami danego Programu reklamowego – Admitad Monetize nie ma nad tym żadnej kontroli.

2.4. Admitad Monetize nieustannie się rozwija i poprawia jakość oferowanych usług. W związku z tym Admitad Monetize zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia świadczenia którejkolwiek z usług, w całości lub częściowo, jeśli będzie to konieczne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, ulepszenia funkcji usług lub zmiany świadczonych usług.

2.5. Aby móc korzystać z Rozwiązań Admitad Monetize, wymagany jest dostęp do pewnych środków technicznych, pakietów oprogramowania, sieci telekomunikacyjnych oraz usług podmiotów trzecich.  Mając to na uwadze, z zastrzeżeniem punktu 11. niniejszego Regulaminu, Admitad Monetize nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne poniesione koszty, szkody lub zakłócenia.

2.6.  Admitad Monetize ma prawo do wstrzymania płatności na rzecz Wydawcy w przypadku obiektywnego podejrzenia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu bądź konieczności weryfikacji dostarczonych przez Wydawcę danych lub jakości wygenerowanego przez niego ruchu.

3. Korzystanie z Admitad Monetize

3.1. Wszystkie Witryny reklamowe zgodne z obowiązującymi przepisami i warunkami niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Admitad Monetize, które zostały zatwierdzone przez moderatorów Admitad Monetize, są dopuszczone do użytku w Admitad Monetize.

3.2. Witryny w budowie są niedozwolone. Zabrania się również kupowana ruchu w systemach aktywnej reklamy (AAS), jak CAP, WmMail, Seosprint, Buxes czy innych.

3.3. Wydawca musi zarejestrować konto na Admitad Monetize i wyrazić zgodę na zasady Admitad Monetize.

Wydawca musi udostępnić Admitad Monetize wszystkie informacje na temat swojej Witryny reklamowej.

Po zatwierdzeniu Witryny reklamowej Wydawca może zacząć korzystać w niej z Rozwiązań Admitad Monetize.

Admitad Monetize zastrzega sobie prawo do odebrania Wydawcy możliwości korzystania z Admitad Monetize, jeśli Wydawca naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

3.4. Wyłącznie Admitad Monetize podejmuje decyzję o dopuszczeniu Wydawcy do współpracy. Wydawca nie ma podstawy prawnej do ubiegania się o dopuszczenie, jeśli podjęto decyzję na jego niekorzyść.

3.5. Admitad Monetize zastrzega sobie prawo do zażądania informacji dotyczących źródła ruchu oraz dostępu do statystyk Witryny reklamowej, jednocześnie ograniczając możliwość korzystania z Admitad Monetize przez Wydawcę. W takiej sytuacji Wydawca ma 14 dni na dostarczenie żądanych danych. W przeciwnym razie Admitad Monetize zastrzega sobie prawo do zaprzestania wyświetlania reklam w Witrynie reklamowej Wydawcy lub podjęcia innych środków w celu ochrony interesów Marek, których reklamy są wyświetlane w Witrynie reklamowej Wydawcy.

3.6. Admitad Monetize ma również prawo do zażądania od Wydawcy dokumentów oraz (jeśli dotyczy) innych informacji koniecznych w celu weryfikacji wiarygodności udostępnionych przez Wydawcę danych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres, NIP czy dane bankowe. Akceptując niniejszy Regulamin, Wydawca wyraża świadomą i jednoznaczną zgodę na dostarczenie Admitad Monetize powyższych danych. Odmowa ich udostępnienia przez Wydawcę jest równoznaczna z rezygnacją z możliwości korzystania z Admitad Monetize.

4. Prawa i obowiązki Wydawcy

4.1. Wydawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu i zapewnienia, że wszelkie dane, które udostępnił Admitad Monetize, w tym informacje w formularzu rejestracyjnym, są kompletne i zgodne z prawdą. Jeśli jakiekolwiek z tych danych ulegną zmianie, Wydawca musi zaktualizować je z poziomu swojego konta w terminie 5 dni od chwili zaistnienia tychże zmian.

4.2. Wydawca zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania swoich danych (nazwy użytkownika oraz hasła) logowania do Admitad Monetize i nieprzekazywania ich stronom trzecim. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika oraz hasła.

4.3. Wydawca musi mieć prawo do prowadzenia działań marketingowych w swojej Witrynie reklamowej. Wydawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną oraz majątkową za wszystko, co się dzieje w jego Witrynie reklamowej.

4.4. Korzystając z Rozwiązań Admitad Monetize w swojej Witrynie reklamowej, Wydawca zobowiązuje się respektować prawa podmiotów trzecich dotyczące ich znaku towarowego oraz marki, prawa osobiste oraz pozostałe prawa i w związku z tym nie publikować niczego bez ich pozwolenia, zgodnie z obowiązującym prawem. Wydawca zobowiązuje się również nie publikować w swojej Witrynie treści naruszających obowiązujące prawo lub przekierowujących do stron, które naruszają obowiązujące prawo. 

4.5. Wydawca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby wpłynąć na działanie Admitad Monetize. Do tego rodzaju działań należą: usiłowanie wywarcia wpływu na działanie Rozwiązań Admitad Monetize, próby obejścia lub złamania mechanizmów zabezpieczających bądź używanie wirusów, trojanów i innego, szkodliwego oprogramowania w jakichkolwiek celach. Obejmuje to również ataki brute force, ataki DoS (DDoS), spam, korzystanie z linków oraz wszelkich innych procesów, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Admitad Monetize.

4.6. Wydawca może mieć wyłącznie jedno konto, co oznacza, że można utworzyć tylko jedno konto na osobę prawną lub fizyczną. Jeśli Wydawca wykonuje zlecone mu obowiązki służbowe jako przedstawiciel bądź pracownik podmiotu prawnego, który posiada już konto w Admitad Monetize, nie może utworzyć w tym celu konta osobistego.

4.7. Wydawca jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania warunków Regulaminu oraz odwoływania się do nich przez cały okres korzystania przez Wydawcę z Rozwiązań Admitad Monetize. Wydawca zgadza się również, że jeśli nie spełni tego obowiązku, jego dostęp do Admitad Monetize może zostać zawieszony. W razie poniesienia przez Admitad Monentize lub Partnera strat spowodowanych naruszeniem Regulaminu przez Wydawcę odpowiednia kwota zostanie potrącona z konta Wydawcy. W przypadku braku środków na koncie Wydawcy Wydawca zobowiązuje się do pokrycia tychże strat na żądanie Admitad Monetize w ciągu 10 (dziesięciu) dni.

4.8. Wydawca zobowiązuje się na żądanie Admitad Monetize lub Partnera sprawdzić Źródło ruchu i dostarczyć wszystkie dotyczące go pliki oraz dokumenty, o które może zostać poproszony. W przeciwnym razie Wydawca ryzykuje utratę dostępu do Admitad Monetize oraz adekwatne sankcje.

4.9. Wydawca zobowiązuje się dostarczyć Admitad Monetize wszelkie dokumenty, o które może zostać poproszony, aby zweryfikować poprawność dotyczących go informacji.

4.10. Wydawca został poinformowany i akceptuje, że Admitad Monetize ma prawo wypłacić należne mu wynagrodzenie dopiero po zaksięgowaniu płatności od Partnera za wyświadczone mu usługi.

4.11.  Wydawca zaświadcza, że podczas rejestracji podał prawdziwe i kompletne informacje. W przeciwnym razie Admitad Monetize zastrzega sobie prawo odmówienia Wydawcy dostępu do platformy.

4.12. Wydawca nie ma prawa udostępniać swoich danych logowania ani haseł osobom trzecim. W przypadku podejrzenia przejęcia konta Wydawcy w Admitad Monetize przez osoby trzecie lub innego nadużycia, Wydawca zostanie poproszony o niezwłoczny kontakt z Admitad Monetize celem aktualizacji danych Wydawcy.

4.13. Wydawcy są zobowiązani do zaniechania wszelkich działań, które mogą zakłócać działanie i funkcjonowanie Admitad Monetize, jak również pomyślną współpracę.

5. Admitad Monetize zakazuje:

5.1. Stosowania metod oraz środków naruszających obowiązujące prawo, Umowę lub Regulamin w celu wykonywania Celowych działań.

5.2. Symulowania w jakikolwiek sposób Celowych działań poprzez świadome podawanie nieprawidłowych, nieistniejących lub należących do kogoś innego danych bez jego wiedzy podczas zamawiania produktów bądź usług.

5.3. Korzystania z metod reklamy, które zmuszają użytkownika do wykonania pewnych czynności poprzez oszustwo lub szantaż oraz wszelkich innych działań naruszających wolność wyboru użytkownika.

5.4. Korzystania z danych należących do Partnera lub podmiotów trzecich, chronionych zastrzeżonym znakiem towarowym, prawami autorskimi oraz innymi prawami posiadacza, w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku użycia znaków towarowych Partnera lub Rozwiązań Admitad Monetize w celach innych niż określone w niniejszej Umowie Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za opublikowane reklamy, zgodnie z obowiązującym prawem, oraz zobowiązuje się do niezależnego rozstrzygnięcia wszelkich dotyczących ich roszczeń, sporów, w tym sądowych, oraz rozwiązania wszelkich innych sytuacji spornych, w tym z organami państwowymi i osobami trzecimi (np. Partnerami).

5.5. Korzystania z materiałów promocyjnych, w tym logotypu jednego Partnera do promocji strony internetowej innego Partnera.

5.6. Korzystania z wszelkich technologii oraz rodzajów cookie stuffingu (cookie droppingu). Zabronione jest używanie skryptów, które zostawiają w przeglądarce internetowej użytkownika pliki cookies stron internetowych, których ten nie odwiedził. Zabronione jest także przeorganizowywanie, zastępowanie oraz nadpisywanie plików cookie użytkownika innymi, które nie należą do stron internetowych odwiedzonych przez tego użytkownika, jak również zastępowanie plików cookie za pomocą okienek pop-up, znaczników iframe i wstawianie adresu URL strony internetowej podmiotu trzeciego jako obrazu na istniejącej stronie internetowej.

5.7. Rejestracji oraz wykorzystywania innych domen, podobnych do stron internetowych Marek lub Sklepów w celu promocji.

5.8. Korzystania z zarejestrowanej Witryny reklamowej o zadeklarowanym źródle ruchu do pozyskiwania użytkowników z innego źródła ruchu.

5.9. Usuwania kont z ujemnym saldem lub długiem Wydawcy wobec Admitad Monetize.

5.10. Naruszania norm obyczajowych, wygłaszania oświadczeń i wybierania nazw użytkownika, które obrażają uczucia religijne innych osób, są rasistowskie lub dyskryminacyjne.

5.11. Korzystania z platform nienależących do Wydawcy.

5.12. Używania, publikowania lub linkowania jakichkolwiek obraźliwych bądź zniesławiających treści na stronach internetowych osób trzecich, niezależnie od tego, czy tego rodzaju treści mają wpływ na innych uczestników lub inne osoby albo firmy.

5.13. Używania lub publikowania treści niemoralnych, pornograficznych, obraźliwych, pełnych przemocy, gloryfikujących przemoc, seksistowskich, skrajnie prawicowych lub lewicowych bądź innych treści naruszających przepisy, w szczególności prawa dotyczącego ochrony dzieci oraz międzynarodowego traktatu dot. ochrony małoletnich w mediach. Zakazane jest również linkowanie tego rodzaju materiałów na stronach internetowych osób trzecich oraz reklamowanie, oferowanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych lub innych produktów naruszających przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony dzieci. 

5.14. Publikacji, powielania, udostępniania lub rozpowszechniania treści chronionych prawnie (np. prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, prawem ochronnym na wzór przemysłowy albo użytkowy) bez koniecznych do tego uprawnień.

5.15. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na naruszenie warunków niniejszego Regulaminu, Admitad Monetize ma prawo usunąć konto Wydawcy i uniemożliwić mu dalsze korzystanie z platformy Admitad Monetize. Ponadto Admitad Monetize zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia uzyskanego przed usunięciem konta Wydawcy oraz zgłoszenia potencjalnej próby oszustwa.

5.16. Pracownikom Admitad Monetize oraz pracownikom wszystkich spółek powiązanych z Admitad, rejestracji jako Wydawca przez cały okres ich zatrudnienia.

5.17. W przypadku wykrycia któregokolwiek z powyższych naruszeń konto Wydawcy zostanie natychmiast zablokowane, a całe wynagrodzenie uzyskane w wyniku tych naruszeń przekazane Partnerowi. Admitad Monetize poinformuje Wydawcę o decyzji drogą administracyjną. Po zablokowaniu konta Wydawcy utworzenie kolejnego będzie niemożliwe.

6. Płatność za usługi Wydawcy

6.1. Wydawca otrzymuje od Admitad Monetize wynagrodzenie, którego wysokość zależy bezpośrednio od sukcesu jego kampanii reklamowych.

6.2. W każdym indywidualnym przypadku średnia wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie rodzaju opłacanego Celowego działania oraz oferowanej przez Partnera stawki, obowiązującej w momencie wykonywania danego Celowego działania. Partner ma prawo zmienić swoje stawki, jednak nowe stawki nie dotyczą wykonanych już Celowych działań. Wydawca nie może żądać innej stawki za swoje Celowe działania. Minimalna kwota wypłaty powinna być równa lub wyższa niż 20 euro. Kwota niższa od minimalnej kwoty wypłaty zostanie wypłacona Wydawcy wyłącznie w przypadku usunięcia konta.

6.3. Z wyjątkiem uzgodnionego wynagrodzenia, Wydawca nie jest uprawniony do uzyskania zwrotu kosztów przelewu bankowego ani kosztów korzystania z należących do podmiotów trzecich usług lub programów niedostępnych w Admitad Monetize, nawet jeżeli koszty te są związane z jego działalnością reklamową w ramach Admitad Monetize.

6.4. Prawo do otrzymania wynagrodzenia przysługuje wyłącznie, jeśli spełnione zostały wszystkie następujące warunki:

● Działalność reklamowa Wydawcy spowodowała, że użytkownik wykonał Celowe działanie na stronie Partnera

● Celowe Działanie zostało zarejestrowane przez środki monitorowania Admitad Monetize

● Celowe działanie zostało dopuszczone do wyliczenia wynagrodzenia przez Partnera i zatwierdzone przez Admitad Monetize

● Dany Partner zapłacił Admitad Monetize za usługi wyświadczone mu na mocy umowy zawartej z Admitad Monetize

● Kwota wynagrodzenia jest równa lub wyższa od minimalnej kwoty wypłaty

● Wydawca nie naruszył zasad niniejszego Regulaminu opisanych w punkcie 5

6.5. Admitad Monetize utrzymuje wewnętrzny rachunek rozliczeniowy dla każdego Wydawcy i używa go do przeprowadzania wszystkich operacji naliczania i wypłaty wynagrodzenia.

6.6. Każda ze stron ponosi wyłączną i oddzielną odpowiedzialność za sporządzanie zeznań podatkowych oraz uiszczanie wynikających z nich należności w swoich jurysdykcjach. W przypadku płatności objętych niniejszym Regulaminem, które podlegają podatkowi potrącanemu u źródła dochodu, Admitad Monetize ma prawo odliczyć odpowiednią kwotę podatku od wynagrodzenia Wydawcy.

6.7. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione dane płatnicze i potwierdza, że są zgodne z prawdą, kompletne oraz dokładne. Wszystkie płatności będą dokonywane przy użyciu tychże danych płatniczych. Admitad Monetize nie ma obowiązku podjęcia kroków w celu weryfikacji prawidłowości danych płatniczych dostarczonych przez Wydawcę.

6.8. Wydawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszelkie kwoty wypłacone mu omyłkowo lub w sposób inny niż zgodnie z prawami Wydawcy wynikającymi z niniejszej Umowy.

7. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

7.1. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z chwilą utworzenia konta przez Wydawcę zgodnie z punktem 1.2.

7.2. Strony mogą dobrowolnie wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie.

7.3.  Wszelkie dane przekazane Admitad Monetize w związku z procesem rejestracji jako Wydawca mogą być zarządzane, aktualizowane lub usuwane przez Wydawcę z poziomu jego konta. Wydawcy mogą usunąć swoje konto użytkownika Admitad Monetize w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn, wysyłając wiadomość e-mail na adres monetize@admitad.com, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 5.9. niniejszego dokumentu.

7.4. Admitad Monetize ma prawo zablokować konto Wydawcy w następujących przypadkach:

● Wydawca naruszył warunki Regulaminu.

7.5. W przypadku rozwiązania umowy ze względu na naruszenia warunków niniejszego Regulaminu przez Wydawcę Wydawca zobowiązuje się opłacić ewentualną należność oraz karę grzywny określoną w niniejszym Regulaminie.

8. Ochrona danych osobowych 

8.1. Admitad Monetize przechowuje i przetwarza wyłącznie dane, które Wydawca udostępnił w formularzu rejestracyjnym i na swoim koncie oraz dane uzyskane od Wydawcy podczas jego pracy z Admitad Monetize.

8.2. Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich praw, zasad i przepisów dotyczących poufności obowiązujących w regionach, gdzie świadczone są usługi.

8.3. Wydawca zobowiązuje się również do przestrzegania wszystkich przepisów, w tym RODO oraz pozostałych przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych i wykonania następujących czynności:

● Poinformowania użytkowników końcowych o stosowaniu urządzeń monitorujących, plików cookie oraz innych identyfikatorów internetowych

● Uzyskania zgody użytkowników końcowych na zastosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów internetowych na ich urządzeniach i poinformowania ich o możliwości odmowy lub usunięcia tychże plików w razie konieczności

● Zastosowania odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, mających na celu zapobieganie przypadkowej utracie, uszkodzeniu oraz nielegalnemu przetwarzaniu danych osobowych

8.4. Wydawca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez Admitad Monetize.

8.5. Admitad Monetize i Wydawca zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W zależności od jurysdykcji Wydawca może być zobowiązany do poinformowania użytkowników odwiedzających jego stronę internetową o stosowanych na niej plikach cookie, w tym plikach cookie Admitad Monetize (pliki cookie stron trzecich) oraz innych identyfikatorach internetowych. Wydawca ma obowiązek wyjaśnić, jakie pliki cookie są umieszczane w przeglądarce użytkownika oraz w jakim celu. Ponadto Wydawca zobowiązuje się do uzyskania od użytkowników wstępnej, dobrowolnej, konkretnej, świadomej, jednoznacznej i odwołalnej zgody przed umieszczeniem w ich przeglądarkach jakichkolwiek plików cookie. Niniejsza zgodna powinna również dotyczyć plików cookie Admitad Monetize instalowanych po wykonaniu konkretnego działania (np. kliknięcia). 

9. Poufność

9.1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykorzystywać informacje handlowe drugiej Strony, dane dotyczące jej działalności gospodarczej i operacji, tajemnice handlowe, wiedzę ekspercką, kod źródłowy oraz wszelkie inne informacje wyraźnie oznaczone jako poufne, w tym wszystkie wspomniane informacje dotyczące kontrahentów lub partnerów drugiej strony (dalej zwane „Informacjami Poufnymi”) wyłącznie w celu realizacji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu. Strony zobowiązują się nie ujawniać Informacji poufnych.

9.2. Następujące informacje nie są uważane za poufne:

● Informacje, które są lub stały się powszechnie dostępne bez naruszenia Umowy przez Stronę otrzymującą

● Informacje, które zostały uzyskane legalnie od podmiotu trzeciego nieograniczonego klauzulą poufności, bez naruszenia niniejszej Umowy oraz zobowiązań Strony Otrzymującej do zachowania poufności

● Informacje, które nie mogą zostać uznane za Poufne zgodnie z obowiązującym prawem

● Informacje, które zostały opublikowane w Admitad Monetize podczas korzystania z usług lub ich świadczenia, zgodnie z niniejszym Regulaminem

9.3. Usuwając konto Wydawcy, Admitad Monetize usuwa również wszystkie dane osobowe Wydawcy, z wyjątkiem nazwy użytkownika oraz danych statystycznych.

9.4. Postanowienia Artykułu 9 pozostają w mocy przez 5 lat od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

10. Prawa do wykorzystywania informacji

10.1. Informacje uzyskane za pośrednictwem Admitad Monetize mogą być wykorzystane włącznie w pracy z Admitad Monetize. Przekazywanie ich podmiotom trzecim oraz wykorzystywanie w innych celach jest zabronione. 

10.2. Platforma Admitad Monetize oraz jej komponenty (produkty i aplikacje) są chronione przez obowiązujące przepisy w zakresie praw autorskich oraz praw pokrewnych.

10.3. Admitad Monetize przyznaje Wydawcom tymczasowe, niewyłączne prawo do korzystania z oferowanych usług i aplikacji oraz zawartych w nich danych wyłącznie w ramach pracy z Admitad Monetize. W przypadku rozwiązania umowy prawo to traci swoją ważność.

10.4. Inne sposoby wykorzystania udostępnionych informacji są zakazane. Przekazywanie całości lub części przyznanych Wydawcy praw do korzystania z usług, aplikacji i danych osobom trzecim, udostępnianie, modyfikowanie lub przetwarzanie tychże usług, aplikacji i danych w jakikolwiek sposób, przekazywanie ich w innej formie oraz tworzenie na ich podstawie własnych baz danych bądź serwisów informacyjnych jest SUROWO ZABRONIONE.

10.5. W przypadku naruszenia tych praw do wykorzystywania informacji, oprócz rozwiązania umowy, Admitad Monetize zastrzega sobie prawo do zastosowania innych środków zaradczych. Jeżeli w wyniku naruszeń Wydawcy podmiot trzeci rozpocznie jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub sądowe przeciwko Admitad Monetize, winny Wydawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty procesowe oraz inne powiązane wydatki.

11. Odpowiedzialność i jej ograniczenia

11.1. Admitad Monetize nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub zakłócenia spowodowane przez zawartość stron internetowych należących do podmiotów trzecich, błędy oprogramowania oraz problemy ze sprzętem użytkowników korzystających z Admitad Monetize ani za straty spowodowane ograniczonym dostępem do Internetu i jego funkcjonalności.

11.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Admitad Monetize ponosi odpowiedzialność za czyny umyślne oraz rażące zaniedbania. W razie uznania odpowiedzialności Admitad Monetize za straty poniesione w wyniku nieznacznego zaniedbania zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność Admitad Monetize będzie ograniczona. Admitad Monetize ponosi pełną odpowiedzialność wyłącznie w razie naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz na których Wydawca regularnie polega lub może polegać). Ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do typowych szkód przewidywalnych w chwili zawarcia umowy.

11.3. Zgodnie z punktem 11.2 odpowiedzialność Admitad Monetize jest ograniczona do rekompensaty szkody rzeczywistej, która zostanie ustalona przez strony sporu lub decyzją sądu.

11.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności prawnej i nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności Admitad Monetize w sytuacjach, które stanowiły zagrożenie dla życia lub zdrowia.

11.5. Wydawca zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i zwolnić Admitad Monetize (w tym jej dyrektorów, pracowników, przedstawicieli lub wykonawców) z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, koszty, szkody, straty, zobowiązania i wydatki (w tym opłaty prawne) związane z jakimikolwiek roszczeniami, działaniami, pozwami lub postępowaniami osób trzecich przeciwko Admitad Monetize wynikającymi bądź związanymi w jakikolwiek sposób z jakimkolwiek zawinionym naruszeniem przez Wydawcę jakichkolwiek gwarancji zawartych w niniejszym Regulaminie, rażącym zaniedbaniem lub umyślnym nadużyciem.

12. Zmiany w niniejszym Regulaminie

12.1. Admitad Monetize zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Powiadomienie o zmianach może zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej dwa tygodnie przed ich wejściem w życie. Z zastrzeżeniem punktu 11.2 Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za regularne zapoznawanie się z aktualizacjami niniejszego Regulaminu.

12.2. Dalsze korzystanie z Admitad Monetize przez Wydawcę po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza zgodę Wydawcy na te zmiany i gotowość do przyjęcia zobowiązań określonych w zaktualizowanym Regulaminie. Brak akceptacji zmian w Regulaminie pociąga za sobą konieczność rozwiązania niniejszej Umowy oraz zakończenia współpracy z Admitad Monetize.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Częściowa lub całościowa utrata ważności przez którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie narusza ważności pozostałych postanowień. Postanowienie uznane za nieważne uważa się za zastąpione przez odpowiedni przepis prawa ustawowego. Jeżeli takie zastąpienie wywołałoby niewspółmierną niedogodność (unzumutbare Härte), Regulamin stanie się nieważny w całości.

13.2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za zgodą Admitad Monetize.

13.3. W przypadku zaistnienia sporu, który nie może zostać rozwiązany przez Strony w sposób polubowny, Sąd Rejonowy w Stuttgarcie (Landgericht Stuttgart) będzie organem właściwym w zakresie jego rozstrzygnięcia. 

13.4. Niniejsze Warunki podlegają prawodawstwu Republiki Federalnej Niemiec.

Do góry