Regulamin użytkowania dla Admitad Products

Niniejsza sekcja zawiera dokumenty regulujące interakcje między Użytkownikiem a Usługami Admitad (dalej zwanymi „Usługami”).  Wszelkie odniesienia do Admitad w niniejszych dokumentach dotyczą firmy admitad Gmbh i jej podmiotów stowarzyszonych.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Admitad oferuje użytkownikom Internetu (dalej zwanym „Użytkownikami”) dostęp do swoich usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy użytkownika (dalej zwanej „Umową” lub „Umową Użytkownika”). Umowa wchodzi w życie w momencie udzielenia wyraźnej zgody na jej warunki przez Użytkownika zgodnie z punktem 1.4 niniejszego dokumentu.

1.2. Admitad oferuje Użytkownikom dostęp do bogatego asortymentu Usług. Wszystkie aktualnie dostępne Usługi, ich aktualizacje oraz nowo dodane Usługi podlegają warunkom niniejszej Umowy.

1.3. Korzystanie z Usług Admitad jest regulowane przez niniejszą Umowę, Politykę Prywatności (https://terms.admitad.com/pl/privacy-policy/admitad-privacy-policy-intro/) oraz Regulaminy poszczególnych usług (https://terms.admitad.com/pl/admitad-affiliate/terms-for-publishers/, https://terms.admitad.com/pl/convertsocial/terms-for-creators/, https://terms.admitad.com/pl/admitad-monetize/terms-for-publishers/ i https://terms.admitad.com/pl/admitad-affiliate/terms-for-advertisers/). Niniejsza Umowa może zostać zaktualizowana przez Admitad bez uprzedniego powiadomienia. Nowa wersja niniejszej Umowy wchodzi w życie w momencie opublikowania jej pod adresem wskazanym w tym paragrafie, o ile nie określono inaczej w nowej wersji niniejszej Umowy. Aktualna wersja niniejszej Umowy Użytkownika jest zawsze dostępna na stornie https://terms.admitad.com/.

1.4. Rozpoczęcie korzystania z Usług lub rejestracja są równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika, w pełni i bez jakichkolwiek ograniczeń lub wyjątków. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, nie może korzystać z Usług Admitad. Jeżeli Admitad wprowadzi jakiekolwiek poprawki w niniejszej Umowie, zgodnie z punktem 1.3 niniejszego dokumentu, na które Użytkownik nie wyraża zgody, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Usług Admitad.

2. Rejestracja. Admitad ID

2.1. Aby móc korzystać z usług Admitad lub ich funkcji, Użytkownik musi zarejestrować unikatowe konto na stronie Admitad (Admitad ID). Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, aby móc zarejestrować konto i niezależnie korzystać z usług Admitad w ramach jego zdolności prawnych ustanowionych przez obowiązujące przepisy prawa. Pewne Usługi Admitad mogą nakładać inne ograniczenia wieku, które mogą być dodatkowo wskazane w dokumentach prawnych lub w interfejsie/opisach na stronie, w aplikacji bądź oprogramowaniu.

2.2. Podczas rejestracji Użytkownik musi podać prawidłowe i kompletne dane wymagane w formularzu rejestracyjnym. Powinien również regularnie te informacje aktualizować. Jeśli Użytkownik poda nieprawidłowe dane lub Admitad będzie mieć uzasadnione powody, by sądzić, że udostępnione przez Użytkownika informacje są niekompletne lub nieprawidłowe, Admitad może według własnego uznania zablokować lub usunąć konto Admitad ID w Admitad ID bądź odmówić Użytkownikowi dostępu do jakichkolwiek Usług (lub ich funkcji).

2.3. Admitad zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika w dowolnej chwili potwierdzenia informacji podanych w Admitad ID oraz szczegółów zawierających informacje na temat Użytkownika, a także innych danych związanych z korzystaniem z Usług Admitad, do których Użytkownik ma dostęp po zalogowaniu za pośrednictwem swojego konta Admitad ID w Usługach firmy Admitad i Usługach jej podmiotów stowarzyszonych. Admitad zastrzega sobie również prawo do zażądania od Użytkownika zweryfikowania informacji podanych podczas rejestracji i udostępnienia potwierdzających je dokumentów (zwłaszcza dokumentu tożsamości). Nieprzedłożenie tych dokumentów może, według uznania Admitad, zostać potraktowane jako dostarczenie nieprawidłowych danych i pociągnąć za sobą konsekwencje wynikające z punktu 2.2 niniejszego dokumentu. Jeśli dane Użytkownika w udostępnionych dokumentach będą niezgodne z informacjami podanymi podczas rejestracji lub jeśli informacje podane w trakcie rejestracji uniemożliwiają identyfikację Użytkownika, Admitad zastrzega sobie prawo do odmówienia Użytkownikowi dostępu do konta Admitad ID oraz korzystania z Usług Admitad.

2.4. Wszelkie dane osobowe Użytkownika zawarte w Admitad ID są przechowywane i przetwarzane przez Admitad zgodnie z Polityką prywatności (https://terms.admitad.com/pl/privacy-policy/admitad-privacy-policy-intro/). 

2.5. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera adres e-mail, który będzie używany jako login umożliwiający dostęp do Admitad ID. Admitad ma prawo określić wymagania dotyczące loginu i hasła (długość, dopuszczalne znaki itp.). 

2.6. Po zarejestrowaniu konta Admitad ID zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.5. niniejszej Umowy Użytkownik może dodać dodatkowe środki uwierzytelniania do swojego konta Admitad ID. Można to zrobić, konfigurując weryfikację dwuetapową w interfejsie zarządzania Kontem osobistym użytkownika.

2.7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wybranych przez niego środków dostępu do konta Admitad ID oraz ich poufność. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania i ich konsekwencje w związku z Usługami Admitad za pośrednictwem konta Admitad ID, w tym za dobrowolne przekazanie przez Użytkownika informacji wymaganych do uzyskania dostępu do konta Admitad ID osobom trzecim na dowolnych warunkach, w tym w drodze umów lub porozumień. 

2.8. Użytkownik natychmiast poinformuje Admitad o wszelkich przypadkach nieupoważnionego dostępu (tzn. dostępu bez zgody Użytkownika) do Usług Admitad poprzez konto Admitad ID i wszelkich naruszeniach, domniemanych naruszeniach bądź podejrzewanych naruszeniach tajności wybranych środków dostępu do konta Użytkownika.

2.9. Użytkownik nie może powielać, duplikować ani kopiować, sprzedawać, odsprzedawać bądź wykorzystywać w jakichkolwiek celach komercyjnych jakichkolwiek części Usług Admitad, w tym zawartości dostępnej dla Użytkownika poprzez Usługi lub dostęp do Usług Admitad, z wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik został upoważniony do tego przez Admitad lub gdy jest to dozwolone w Umowie Użytkownika jakiejkolwiek z Usług.

2.10. Zamknięcie konta. Admitad może zablokować lub usunąć konto Admitad ID, jak również odmówić dostępu z jakiegokolwiek konta do określonych Usług Admitad oraz usunąć wszelką zawartość bez podawania przyczyny, w tym również w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika lub warunków któregokolwiek dokumentu wymienionego w punkcie 1.3 niniejszej Umowy.

2.11. Usunięcie konta Admitad ID. Jeśli Użytkownik usunie swoje konto Admitad ID, nie będzie w stanie korzystać z Usług Admitad. Jeżeli istnieje taka możliwość, Użytkownik może usunąć swoje konto tylko dla poszczególnych Usług.

3. Brak gwarancji, Ograniczenie odpowiedzialności

3.1. Użytkownik korzysta z Usług Admitad na własną odpowiedzialność. Usługi są oferowane w stanie, w jakim są. Admitad nie ponosi odpowiedzialności, w tym za zgodność Usług z celami Użytkownika.

3.2. Admitad nie gwarantuje, że Usługi są/będą zgodne z wymaganiami Użytkownika; że będą oferowane bez zakłóceń, niezwłocznie, w zrównoważony sposób i bez błędów; że rezultaty uzyskane w wyniku korzystania z Usług są dokładne i wiarygodne oraz że mogą być zastosowane w jakimkolwiek celu lub charakterze (np. w celu identyfikacji lub weryfikacji jakichkolwiek faktów); ani że jakość produktów, usług, informacji itp. uzyskanych za pośrednictwem Usług spełni oczekiwania Użytkownika.

3.3. Wszelkie informacje i materiały (w tym oprogramowanie do pobrania, wiadomości, jakiekolwiek instrukcje czy przewodniki itp.), do których Użytkownik ma dostęp za pośrednictwem Usług Admitad, mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika na jego własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za potencjalne konsekwencje wynikające z korzystania z tych informacji lub materiałów, w tym za szkody na komputerze Użytkownika lub podmiotów trzecich, utratę informacji lub jakiekolwiek inne szkody.

3.4. Admitad nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z korzystania z Usług Admitad lub ich oddzielnych części/funkcji przez Użytkownika.

4. Pozostałe postanowienia

4.1. Niniejsza Umowa stanowi porozumienie między Użytkownikiem i Admitad na temat korzystania z Usług firmy i zastępuje wszystkie dotychczasowe umowy między Użytkownikiem a Admitad.

4.2. Niniejsza Umowa jest regulowana i interpretowana według prawa niemieckiego. Wszelkie kwestie niewspomniane w niniejszym dokumencie powinny być rozstrzygane zgodnie z prawem niemieckim. Wszystkie spory wynikające ze stosunków objętych niniejszą Umową powinny być rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niemieckiego według niemieckich norm prawnych. 

4.3. W przypadku zaistnienia sporu, który nie może zostać rozwiązany przez Strony w sposób polubowny, Sąd Rejonowy w Stuttgarcie (Landgericht Stuttgart) będzie organem właściwym w zakresie jego rozstrzygnięcia.

4.4. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako sugerujące pośrednictwo, partnerstwo, wzajemną działalność, zatrudnienie lub jakiekolwiek inne stosunki, które nie zostały bezpośrednio ustanowione w niniejszej Umowie.

4.5. Jeśli z jakiegokolwiek powodu jedno lub kilka postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne bądź niemożliwe do wyegzekwowania, dane postanowienie lub postanowienia zostaną uznane za rozdzielne i nie będą miały wpływu na ważność ani na wykonalność pozostałych warunków.

Do góry