Jeśli ubiegasz się o pracę w Admitad

W ramach procesu rekrutacji firma Admitad (zwana dalej „my” lub „Admitad”) może gromadzić i przetwarzać dane osób ubiegających się o pracę.
Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych podczas rekrutacji oraz utrzymywaniu dokumentacji tego procesu. Dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i przedstawicielom Admitad w związku z przetwarzaniem CV kandydata oraz dla innych celów, w tym dla porównania informacji podanych w CV z wymaganiami na wolnych stanowiskach w Admitad. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza UE i mogą zostać ujawnione przez Admitad dowolnemu podmiotowi należącemu do Admitad, jak również zewnętrznym stronom i władzom na mocy obowiązującego prawa oraz przepisów.

Do góry